Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

Regulamin

Regulamin Fundacji „Cud Istnienia”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i źródła świadczonej przez Fundację
pomocy, jak również uprawnienia i obowiązki Fundacji i Podopiecznych oraz
zasady dokonywania wpłat na konto Fundacji.
2. Fundacja działa zgodnie ze statutem niniejszym Regulaminem oraz
obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2 Definicje

 

1. Fundacja – Fundacja „Cud Istnienia”, z siedzibą przy ul. 3 Maja 10, 32-600
Oświęcim. Działa na podstawie Statutu Fundacji z dnia 09.12.2020 r. oraz
wpisu do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 19.03.2021 r. pod numerem KRS
0000889640, NIP 5492462044 oraz REGON 38845015900000.
2. Regulamin – niniejszy dokument,
3. Serwis – strony internetowe należące do Fundacji, dostępne pod adresem
http://medicome.pl/ w zakładce Fundacja „Cud Istnienia” i jej rozwinięciach.
4. Podopieczny – osoba, na rzecz której Fundacja gromadzi środki lub
organizuje zbiórki pieniężne i inne przedsięwzięcia charytatywne.
5. Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania.
6. Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Fundację, w
dowolnej formie, w szczególności treści: tekstowe, graficzne, fotograficzne,
dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów
w rozumieniu prawa autorskiego.
7. Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady zbierania,
przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika.

§ 3 Źródła finansowania i pomocy

1. Fundacja gromadzi środki finansowe i wydaje je zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, szczególnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ustawą z dnia 14 marca 2014 r., o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem
oraz Statutem Fundacji.
2. Fundacja gromadzi fundusze poprzez darowizny, zbiórki pieniężne, w tym
zbiórki publiczne oraz dotacje lub dofinansowania ze środków publicznych lub
funduszy międzynarodowych.

 

§ 4 Cele

 

1. Cele działalności Fundacji zostały określone w jej statucie.
2. Za pośrednictwem Serwisu udostępniane są informacje na temat
Podopiecznych dla umożliwienia ich wsparcia za pośrednictwem Fundacji.
3. Fundacja samodzielnie decyduje o udostępnianych Materiałach.

 

§ 5 Zasady dokonywania płatności na rzecz Fundacji

 

1. Fundacja udostępnia w Serwisie aktualną listę metod umożliwiających
dokonywanie płatności na rzecz Fundacji.
2. Wsparcia finansowego Fundacji i jej Podopiecznym można, w każdym
wypadku, udzielić dokonując wpłaty na podany w Serwisie, w zakładce
Fundacja „Cud Istnienia”, numer rachunku bankowego.
3. Udzielenie wparcia na rzecz konkretnego Podopiecznego wymaga wpisania
jego identyfikatora w tytule przelewu. Brak takiego identyfikatora oznacza
darowiznę na cele statutowe Fundacji.
4. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa. W razie niemożliwości przekazania środków
Podopiecznemu, na rzecz którego przekazana została darowizna, darowizna
może zostać przeznaczona na realizacje celów statutowych fundacji.
5. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem darowizny rozpatrywane
będą w trybie określonym w § 10 Regulaminu.

 

§ 6 Zasady i sposób udzielania pomocy

 

1. Każda osoba może kontaktować się z Fundacją, w celu uzyskania wsparcia z
jej strony. Wnioski o pomoc na rzecz innych osób wymagają pisemnej zgody
kandydatów na Podopiecznych albo ich opiekunów prawnych.
2. Fundacja dokonuje weryfikacji zgłaszających się do niej podmiotów. Po
zapoznaniu się z sytuacją kandydata na Podopiecznego podejmuje decyzję w
przedmiocie udzielenia ewentualnej pomocy i jej zakresu.
3. Kandydat na Podopiecznego zobowiązany jest do udostępnienia Fundacji
niezbędnych dokumentów i ujawnienia okoliczności potwierdzających jego
potrzeby oraz umożliwiających przygotowanie opisu jego sytuacji.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy kandydatowi na
Podopiecznego bez podania przyczyny, nawet jeśli spełnione zostały wszelkie
warunki określone Regulaminem.
5. Wszystkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych,
wykorzystujące dane Fundacji, w tym szczególnie nazwę i logo, muszą być
prowadzone w porozumieniu z Fundacją i za pisemną jej zgodą.

6. Środki zgromadzone przez Fundację na pomoc dla konkretnego
Podopiecznego zostaną przeznaczone na rzecz tego Podopiecznego z
zachowaniem poniższych zasad, w postaci świadczenia pieniężnego, albo w
postaci finansowania świadczeń zdrowotnych.
7. Fundacja może gromadzić środki na pomoc stałą dla Podopiecznego lub
organizować zbiórki konkretnej kwoty na oznaczony cel dotyczący poprawy
sytuacji Podopiecznego. Fundacja nie gwarantuje zgromadzenia całej
potrzebnej kwoty do zrealizowania tego celu.
8. Po zgromadzeniu całej potrzebnej kwoty w ramach zbiórki, Fundacja
umieszcza odpowiednią wzmiankę o tym fakcie w Serwisie.
9. Jeśli po zakończeniu zbiórki nastąpią dalsze wpłaty na rzecz Podopiecznego,
zostaną one przeznaczone na stałą pomoc dla Podopiecznego, jeżeli jest nią
objęty, a w innym wypadku na pozostałe cele statutowe Fundacji.
10. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez wskazania
adresata wsparcia, zaksięgowane będą jako przychód Fundacji i
przeznaczone są na jej działalność statutową i bieżące koszty.
11. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie
pozyskuje środków, Fundacja zwróci te środki wpłacającemu.
12. 3% w ramach każdej wpłaty stanowi kwotę, którą Fundacja przeznacza na
pokrycie kosztów własnych związanych z prowadzeniem Fundacji, a także na
realizację pozostałych celów statutowych Fundacji, w tym utrzymanie i rozwój
narzędzi ułatwiających udzielenie pomocy Podopiecznym, co Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

 

§ 7 Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 

1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem,
niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.
a. Fundacja uznaje za niedopuszczalne:
b. wykorzystywanie Danych Osobowych w celach niezwiązanych z
funkcjonowaniem Serwisu,
c. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Fundacji lub jej
podopiecznych,

2. modyfikowanie lub redystrybuowanie zawartości Serwisu bez wyraźnej,
pisemnej zgody Fundacji.
3. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Fundacji
szkodę, może ona dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze
sądowej.

 

§ 8 Dane Osobowe

 

Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i podopiecznych Fundacji
są uregulowane w Polityce Prywatności.

 

§ 9 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz
poszczególnych jego części, takich jak elementy graficzne i słowne,
szczególnie do logo Fundacji, jak również ich układ na stronie internetowej,
przysługują Fundacji.
2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów
wprowadzanych przez Fundację i udostępnianych w Serwisie dysponuje
Fundacja.
3. Zabronione jest bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub
innych treści prezentowanych w Serwisie.

 

§ 10 Reklamacja

 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także w sprawie
przekazania darowizny na rzecz Fundacji.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji,
wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
3. Fundacja w terminie 30 od dnia jej otrzymania udzieli odpowiedzi na
reklamacji.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane
Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej został udostępniony niniejszy Regulamin.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2021 r.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony i dostosowania prezentowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb. Akceptując komunikat zgadzasz się na użycie plików oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz odwołać udzieloną nam zgodę poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Przeczytaj o tym w naszej polityce prywatności.

Nie wyrażam zgody Wyrażam zgodę