Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medicome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356599, NIP: 5492396703, REGON: 121227840, kapitał zakładowy: 100.000 zł, tel.: +48 33 842 18 44, adres e-mail: recepcja@medicome.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@medicome.pl, telefonicznie: +48 33 842 18 44,  lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim.

Celem zbierania danych jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przetworzeniu zapytania formularza kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający potwierdzenie wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Panią/Pana danych osobowych.

 

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli;

4) ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/ Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/ Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) prawo do przenoszenia danych – ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: recepcja@medicome.pl, telefonicznie: +48 33 842 18 44. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże co do zasady konieczne w celu realizacji celów określonych powyżej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźniej zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.