Nasi Specjaliści

mgr Karolina Lewandowska – Tymińska

Magister fizjoterapii, Dyplomowany Terapeuta
Uroginekologiczny, Manager Szkoły Rodzenia Medicome Baby.

Absol­wentka Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Kra­ko­wie, jej tytuł spe­cja­li­za­cyjny został akre­dy­to­wany przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Uro­gi­ne­ko­lo­giczne. Wie­dzę i doświad­cze­nie z zakresu fizjo­te­ra­pii położ­ni­czej i uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nej zdo­by­wała już od pierw­szych lat stu­diów poprzez odby­wa­nie prak­tyk kli­nicz­nych na oddzia­łach gine­ko­lo­giczno-położ­ni­czych oraz w kra­kow­skich szko­łach rodze­nia. Nieu­stan­nie posze­rza zakres wie­dzy poprzez uczest­nic­two w licz­nych szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach doty­czą­cych tera­pii kobie­cej. Na co dzień pro­wa­dzi tera­pię indy­wi­du­alną, jak i zaję­cia dla par w szko­łach rodze­nia. Szcze­gólną uwagę poświęca pra­wi­dło­wemu przy­go­to­wa­niu kobiety do porodu i okresu połogu, pro­wa­dzi tera­pię w scho­rze­niach uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nych m.in.: nie­trzy­ma­nie moczu, obni­że­nie narządu rod­nego, bole­sne współ­ży­cie, tera­pia bli­zny po nacię­ciu kro­cza i cię­ciu cesar­skim. Jej celem jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści kobiet na temat ich zdro­wia intym­nego i pomoc w odzy­ska­niu peł­nego kom­fortu na każ­dym eta­pie życia.

mgr Patrycja Wolak – Bieda

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener
Smykomultisensoryki, Manager Szkoły Rodzenia Medicome Baby

Zaj­muje się dia­gnozą i tera­pią peda­go­giczną oraz prze­twa­rza­nia bodź­ców zmy­sło­wych u dzieci, pro­wa­dzi zaję­cia ruchowe dla uczniów ze spe­cy­ficz­nymi pro­ble­mami w nauce. W swo­jej pracy kie­ruje się wie­lo­aspek­to­wym spoj­rze­niem na roz­wój dziecka. Przy­pi­suje zna­czącą rolę doświad­cza­nym przez nie­mowlę oddzia­ły­wa­niom oto­cze­nia już w pierw­szym roku życia, trak­tu­jąc je, jako fun­da­men­talne dla osią­ga­nia bar­dziej zło­żo­nych umie­jęt­no­ści w życiu póź­niej­szym. Na pod­sta­wie zdo­by­tej wie­dzy, opo­wiada się za prze­ko­na­niem, iż świa­dome dba­nie, o jakość i ilość dostar­cza­nych nie­mowlęciu bodź­ców rucho­wych, czu­cio­wych, doty­ko­wych wzro­ko­wych, słu­cho­wych, zapa­cho­wych i węcho­wych, może zapo­bie­gać pro­ble­mom dostrze­ga­nym w okre­sie przed­szkol­nym i szkol­nym, takim jak trud­no­ści w kon­cen­tra­cji uwagi, nad­po­bu­dli­wość czy dys­lek­sja. Prze­by­wa­jąc na urlo­pie macie­rzyń­skim wraz z Karo­liną Lewan­dow­ską – Tymiń­ską zmo­ty­wo­wała się do pod­ję­cia dzia­łań zwią­za­nych z powsta­niem takiej szkoły rodze­nia, która ukie­run­ko­wy­wa­łaby rodzi­ców na zdo­by­wa­nie solid­nej i aktu­al­nej wie­dzy na temat ciąży, porodu i rodzi­ciel­stwa, dają­cej poczu­cie pew­no­ści w podej­mo­wa­niu codzien­nych dzia­łań. Zaraz po poro­dzie utwier­dziła się w prze­ko­na­niu, jakie zna­cze­nie ma świa­do­mość i wie­dza. Dzięki niej mogła szybko roz­po­znać spo­ty­kane ją i jej dziecko trud­no­ści oraz popro­sić o wspar­cie kole­ża­nek z zespołu. Dodat­ko­wym moto­rem do spo­rzą­dze­nia pro­jektu szkoły rodze­nia było dla niej coraz częst­sze spo­ty­ka­nie się z zapy­ta­niami mam czy też kobiet w ciąży, dla­czego o pew­nych postę­po­wa­niach czy też dzia­ła­niach pro­fi­lak­tycz­nych, zwią­za­nych z poro­dem, wycho­wa­niem czy roz­wo­jem dzieci powszech­nie się nie mówi, a które mogłoby być dla nich pomocne lub prze­ciw­dzia­ła­jące trud­no­ściom, które u nich wystą­piły. Jej celem jest m.in. pod­kre­śle­nie zna­cze­nia sty­mu­lo­wa­nia zmy­słów bazo­wych (dotyku, przed­sionka i czu­cia głę­bo­kiego) u nie­mow­laka, uka­za­nie jak stwa­rzać korzystne
sen­so­rycz­nie warunki do eks­plo­ro­wa­nia przez niego oto­cze­nia, nawią­zy­wa­nie do wypo­wie­dzi spe­cja­li­stów, któ­rym wiele zawdzię­cza, z per­spek­tywy mamy.

mgr Edyta Harmata

Dietetyk kliniczny

Pro­wa­dzi prak­tykę die­te­tyczną w Oświę­cim­skim Cen­trum Medycz­nym Medi­come, posiada człon­ko­stwo Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Die­te­ty­ków, które wery­fi­kuje kwa­li­fi­ka­cje die­te­ty­ków, cer­ty­fi­kat die­te­tyka przy­ja­znego insu­li­no­oopor­nym. Spe­cja­li­zuje się w sze­roko poję­tej edu­ka­cji żywie­nio­wej dla kobiet w ciąży i kar­mią­cych. Pro­wa­dzi warsz­taty żywie­niowe dla rodzi­ców, dzieci oraz mło­dych spor­tow­ców. Zaj­muje się pro­fi­lak­tyką zdro­wego odży­wia­nia dla osób z cukrzycą także dla kobiet z cukrzycą cią­żową. Aktu­al­nie pro­wa­dzi zaję­cia dla dorad­ców żywie­nio­wych w jed­no­rocz­nej szkole dla doro­słych. Głów­nym celem jest prze­ka­za­nie rze­tel­nej wie­dzy popar­tej bada­niami w przy­stępny i zro­zu­miały spo­sób oba­la­jąc dotych­cza­sowe mity na temat restryk­cyj­nych diet pod­czas kar­mie­nia dziecka pier­sią.

mgr Olga Jurczak

Terapeuta, Diagnosta Integracji Sensorycznej

Absol­wentka War­szaw­skiej Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego o spe­cjal­no­ści neu­ro­lo­gicz­nej. Wybór kie­runku stu­diów nie był przy­pad­kowy i zakres zain­te­re­so­wań dziećmi rów­nież. Decy­zja była pro­sta kiedy pozna­łam moż­li­wo­ści jakie daje fizjo­te­ra­pia, a z roku na rok utwier­dzi­łam się w prze­ko­na­niu że to naj­-ep­szy wybór w życiu. Pomoc, lecze­nie, wspar­cie, edu­ko­wa­nie rodzi­ców i ich dzieci to świat w któ­rym czuję się speł­niona. Stu­dia, liczne szko­le­nia, kursy, kon­fe­ren­cje w kie­runku pedia­trycz­nym dały mi solidna bazę wie­dzy teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej do pracy z naj­młod­szymi. Posia­dam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pracy z dziećmi z róż­nymi pro­ble­mami. Z powo­dze­niem od lat pro­wa­dzę wła­sną dzia­łal­ność oraz sta­cjo­narny gabi­net, gdzie nie­zbędna wie­dzą dzielę się z rodzi­cami dzieci w każ­dym wieku już od pierw­szych dni życia. Moim celem w szkole rodze­nia jest uczu­lić przy­szłych rodzi­ców na ważne aspekty pra­wi­dło­wego roz­woju i sygnały alar­mowe- zwró­ce­nie uwagi kiedy potrzebna jest wizyta u spe­cja­li­sty. Moim marze­niem jest żeby każdy rodzic wie­dział w jaki spo­sób pra­wi­dłowo pie­lę­gno­wać nie­mowlę, jak podno­sić, nosić i wspie­rać natu­ralny roz­wój psy­cho­ru­chowy. Tak by kolejny raz nie usły­szeć w gabi­ne­cie szkoda że nikt mi tego wcze­śniej nie powie­dział od rodzi­ców dziecka z pro­ble­mami któ­rych można było unik­nąć.

mgr Katarzyna Pytlarz - Szpaczek

Doula

Od 5 lat jako doula daje wspar­cie infor­ma­cyjne, emo­cjo­nalne i fizyczne rodzi­com na sali poro­do­wej, pomaga przy­go­to­wać się do wiel­kiego dnia jakim jest  poród i pro­wa­dzi za rękę opro­wa­dza­jąc po pierw­szych tygo­dniach nowego porządku świata w któ­rego cen­trum jest mały czło­wiek. Jako doradca chu­s­towy szkoły ClauWi uczy jak bez­piecz­nie i wygod­nie korzy­stać z bli­sko­ści jaką daje chu­sta i nosi­dło ergo­no­miczne. Leży jej na sercu pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja nie­mow­lę­cia i kom­fort psy­chiczny rodzi­ców – zawsze mocno kła­dzie naci­ska na te aspekty. Całość dopeł­nia wie­dzą medyczną jako stu­dentka ostat­niego roku położ­nic­twa, które wywró­ciło jej życie rodzinne do góry nogami i dopeł­nia do 101% satys­fak­cję zawo­dową. Pry­wat­nie mama Klary i Franka, miło­śniczka empa­tii i sza­cunku w rela­cji z dru­gim czło­wiekiem oraz uprzy­jem­nia­nia sobie rodzi­ciel­stwa łatwymi roz­wią­za­niami.

mgr Olga Heród

Nie­zwy­kle kre­atywna, otwarta, stale posze­rza­jąca swoje hory­zonty myślowe, z
nie­kon­wen­cjo­nal­nym podej­ściem do życia, uwiel­biana przez dzieci. Tak Olga pisze o sobie:
Jestem logo­pedą oraz peda­go­giem i oligofrenopeda­go­giem. Wie­dzę swoją zdo­by­wa­łam na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Wciąż pogłę­biam swoje kom­pe­ten­cje i poszu­kuje nowych roz­wią­zań dla swo­ich pacjen­tów pod­czas licz­nych szko­leń i kur­sów. Zawo­dowo zwią­zana jestem z Porad­nią Psy­cho­lo­giczno-Peda­go­giczną oraz Cen­trum Pro­gres w Oświę­ci­miu. W swo­jej pracy od zawsze pozo­staję w kręgu dzieci. Moje dzia­ła­nia skon­cen­tro­wane są wokół dia­gnozy i tera­pii naj­młod­szych, zarówno tych pra­wi­dłowo roz­wi­ja­ją­cych się jak i tych z wyzwa­niami w roz­woju. Moje logo­pe­dyczne zain­te­re­so­wa­nia to nie tylko roz­wój mowy i sze­roko poję­tej komu­ni­ka­cji, ale także temat umie­jęt­no­ści pokar­mo­wych i trud­no­ści jakie nie­jed­no­krot­nie stoją na dro­dze do ich hra­mo­nij­nego osią­ga­nia. Roz­sze­rza­nie diety malusz­ków – okiem logo­pedy – a szcze­gól­nie metoda BLW są mi wyjąt­kowo bli­skie także za sprawą oso­bi­stych doświad­czeń z córką Hanią­. Olga wraz z naszym die­te­ty­kiem Edytą Har­matą pro­wa­dzi warsz­tat o roz­sze­rze­niu diety nie­mow­laka.

dr n. hum. Kamila Czarnik

Neurologopeda kliniczny

Od 2010 roku zwią­zana z Oddzia­łami Neu­ro­lo­gii, Neona­to­lo­gii i Pato­lo­gii nowo­rodka w Tychach. Swoje doświad­cze­nie zdo­by­wała bada­jąc każ­dego dnia i pro­wa­dząc tera­pię nie­mow­ląt od pierw­szych dni życia w warun­kach szpi­tal­nych, domo­wych i gabi­ne­to­wych. Okres oko­ło­po­ro­dowy dziecka należy do jej szcze­gól­nych zain­te­re­so­wań. Pra­gnie prze­ka­zać przy­szłym rodzi­com wie­dzę doty­czącą sze­roko poję­tego roz­woju dziecka w pierw­szych mie­sią­cach życia ze zwró­ce­niem uwagi na sygnały ostrze­gaw­cze, na istotę spo­sobu pobie­ra­nia pokar­mów oraz na wcze­sne sty­mu­la­cje roz­woju.

mgr Monika Iskierka-Mreńca

Psycholog

W związku ze swo­imi zain­te­re­so­wa­niami zawo­do­wymi ukoń­czyła m.in. kurs „Neu­rop­sy­cho­lo­gia Kli­niczna Dziecka. Teoria i prak­tyka. ” oraz szko­le­nia doty­czące neu­ro­sty­mu­la­cji dzieci metodą MNRI®, a także kursy z zakresu Poro­zu­mie­nia Bez Prze­mocy i wspie­ra­nia dzieci i ich rodzi­ców w opar­ciu o idee Rodzi­ciel­stwa Bli­sko­ści. Jest cer­ty­fi­ko­wa­nym dia­gno­stą FASD. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała pra­cu­jąc tera­peu­tycz­nie z dziećmi i ich rodzi­cami w przed­szko­lach oraz w Cen­trum Psy­cho­lo­gicz­nym ITEM w Żywcu, gdzie zaj­mo­wała się dia­gnozą psy­cho­lo­giczną i neuropsy­cho­lo­giczną dzieci i mło­dzieży oraz wcho­dziła w skład zespołu pro­wa­dzą­cego szko­le­nia i warsz­taty dla rodzi­ców i spe­cja­li­stów z zakresu FASD, traumy wcze­sno­dzie­cię­cej i przy­wią­za­nia. Pra­cuje w duchu Rodzi­ciel­stwa Bli­sko­ści oraz korzy­sta z wie­dzy o neu­ro­ro­zwoju dziecka. Pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje indy­wi­du­alne i warsz­taty, na któ­rych wspiera rodzi­ców w budo­wa­niu bli­skich więzi ze swo­imi dziećmi. Można zna­leźć ją w sieci pod adre­sem www.moni­ka­iskierka.pl. Pry­wat­nie jest żoną oraz mamą ośmio­latka, trzy­latki i pół­rocz­nego nie­mow­laczka. Powoli wraca do aktyw­no­ści zawo­dowej po uro­dze­niu trze­ciego dziecka. Lubi goto­wać oraz posze­rzać wie­dzę nt. zdro­wego odży­wia­nia. Pod­czas wykła­dów w szkole rodze­nia skon­cen­truje się wokół tema­tyki zwią­za­nej z:
– teo­rią przy­wią­za­nia,
– budo­wa­niem bez­piecz­nej więzi z dziec­kiem,
– rodzi­ciel­stwem bli­sko­ści,
– oraz baby blues i depre­sją popo­ro­dową.

Natalia Latocha