Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
„CUD ISTNIENIA”

z dnia 9 grudnia 2020 r.
tekst jednolity z dnia 2 marca 2021 r.

 

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja CUD ISTNIENIA, zwana dalej „Fundacją”, jest ustanowiona przez
Iwonę Kobielusz – Gembale oraz Witolda Tomasza Żmudę, zwanych dalej
„Fundatorami”.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu
8 grudnia 2020 r., w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Oświęcimiu,
repetytorium A, numer 7910/2020.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została utworzona dla realizacji opisanych w niniejszym statucie
celów społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991
nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
6. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest Oświęcim.
§ 3

1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady,
przedstawicielstwa, filie oraz inne jednostki organizacyjne zarówno w kraju,
jak i zagranicą.
2. Fundacja może przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek.

§ 4

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym oraz
jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II.

CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 7

1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1) działalności charytatywnej;
2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 295 i 567);
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) działalności na rzecz osób w podeszłym wieku;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
7) ratownictwa i ochrony ludności;
8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie promocji zdrowia i
zdrowego trybu życia.
2. Fundacja może realizować swoje cele także poprzez współpracę
z instytucjami państwowymi, samorządowymi, osobami fizycznymi oraz
prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową
i zagraniczną z świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami
prawnymi.

3. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać
działalność innych organizacji społecznych, osób prawnych
oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna
z celami statutowymi Fundacji.
§ 8

1. Cele statutowe Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:
a) organizowanie wsparcia leczniczego, terapeutycznego dla osób w podeszłym
wieku przewlekle chorych, osób z przewlekłymi lub poważnymi schorzeniami
ośrodkowego układu nerwowego w szczególności pacjentów ze zdiagnozowaną
chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci;
b) organizacja wsparcia w zakresie rehabilitacji dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową;
c) organizowanie wsparcia leczniczego, terapeutycznego dla dzieci
niepełnosprawnych, dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju oraz
dzieci obciążonych innymi trudnościami rozwojowymi, a także dla ich
opiekunów;
d) organizowanie wsparcia psychologicznego, w tym logopedycznego i
sensorycznego dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, sprawiającymi trudności
wychowawcze i społeczno-emocjonalne;
e) wspieranie opiekunów dzieci z trudnościami rozwojowymi, psychologicznymi,
sensorycznymi, społeczno–emocjonalnymi;
f) organizacja wsparcia kobiet w ciąży, okresie okołoporodowym oraz z zakresu
fizjoterapii uroginekologicznej;
g) organizacja wsparcia kobiet w zakresie rozwoju osobistego i komunikacji w
związku;
h) prowadzenie działań za zakresu edukacji zdrowotnej, w szczególności dla osób
w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;
i) organizacja warsztatów, szkoleń, zajęć, turnusów w zakresie promocji
zdrowego stylu życia, utrzymywania dobrostanu zdrowotnego i psychicznego w
szczególności w odniesieniu do osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także ich opiekunów;
j) organizacja spotkań konferencji w celu wymiany doświadczeń podmiotów
prowadzących działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej i aktywizacji
społecznej pacjentów w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz w zakresie
wsparcia ich opiekunów;
k) prowadzenie badań i monitoringu sytuacji opieki zdrowotnej wobec osób w
podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami rozwojowymi;
l) prowadzenie działalności wydawniczej lub prasowej w zakresie promocji
zdrowia skierowanej w szczególności do osób w podeszłym wieku, opiekunów
osób niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami rozwojowymi;

m) doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej i aktywizacji
społecznej osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i dzieci z
trudnościami rozwojowymi;
n) organizacja wsparcia dla pacjentów w stanie terminalnym i opiece paliatywnej
oraz ich bliskich;
o) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w tym pozyskiwanie
środków finansowych,
p) prowadzenie działań charytatywnych oraz organizowanie wsparcia
finansowego dla pacjentów w trudnej sytuacji majątkowej, w szczególności w
obliczu braku środków na niezbędne leczenie i działania terapeutyczne.
r) prowadzenie działań w zakresie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz z trudnościami rozwojowymi i społeczno-emocjonalnymi z grupą
rówieśniczą;
s) prowadzenie działań w tym warsztatów, zajęć, konferencji, lekcji pokazowych
w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień również wśród dzieci i młodzieży.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania prowadzone odpłatnie,
nieodpłatnie oraz może je realizować w ramach działalności gospodarczej.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej oraz o tym, jakie działania
będą realizowane przez Fundację w ramach działalności gospodarczej,
a jakie w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej, podejmuje Zarząd,
w formie uchwały.
3. Przedmiot działalności gospodarczej i przedmiot odpłatnej działalności
statutowej, nie może się pokrywać.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych
(słownie: dwa i pół tysiąca złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości
oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset
złotych) na realizację celów statutowych Fundacji oraz w kwocie 1000 zł
(tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

§ 11

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

b) darowizn, spadków, zapisów zwykłych oraz windykacyjnych;
c) dotacji, subwencji oraz grantów ze środków publicznych oraz prywatnych;
d) ze zbiórek i imprez publicznych;
e) sponsoringu;
f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;
g) odsetek i lokat bankowych;
h) środków europejskich;
i) działalności gospodarczej;
j) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
k) innych źródeł.
2. Wszelkie przychody Fundacji będą przeznaczone na realizację jej celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

§ 12

Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej
są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym wypadku
składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji

 

RADA FUNDACJI

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym, a także stanowiącym
w sprawach wymienionych w § 17 oraz § 22 ust. 3.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch członków.
3. Na mocy niniejszego statutu w skład Rady wchodzą Iwona Kobielusz-
Gembala oraz Witold Tomasz Żmuda.
4. Następnych członków Rady, w miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcje, powołuje swą decyzją Rada.
5. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieograniczony.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci,
c) upływu kadencji,
d) wystąpienia trwałej przeszkody do pełnienia funkcji członka Rady.
7. Decyzja dotycząca nowych członków powinna zostać podjęta niezwłocznie.
W przypadku wskazanym w ust. 5 pkt c), decyzja powinna zostać podjęta
co najmniej na jeden miesiąc przed upływem kadencji.
8. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
9. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący
kieruje pracami Rady, reprezentują ją na zewnątrz i przewodniczy
obradom Rady.
10. Jeżeli Rada fundacji jest niezdolna do powołania nowych członków,
w przypadkach, wskazanych w ust. 6, nowych członków Rady powołują
Fundatorzy. Jeśli Fundatorzy nie mogą powołać członków Rady, powołuje
ich Zarząd.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W przypadku pisemnego wniosku
Zarządu, Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd Fundacji.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych jednomyślnie.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w zebraniach,
organizowanych za pomocą środków komunikacji na odległość.

§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub
bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium,
b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
c) nadzór nad działalnością Fundacji,
d) wybór członków zarządu zgodnie z § 18 ust. 4.

§ 18
ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
2. Z mocy statutu w skład członków Zarządu wchodzą Konrad Gembala oraz
Witold Karol Żmuda.
3. Z mocy statutu Prezesem Zarządu zostaje Konrad Gembala.
4. W sytuacjach, wskazanych w pkt 5, następnych członków zarządu powołuje
Rada Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) ubezwłasnowolnienia,
c) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
d) zaistnienia okoliczności, wskazanych w pkt 6,
e) nieuzyskanie absolutorium, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. a),
d) wystąpienia trwałej przeszkody do pełnienia funkcji członka.
6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych
do kompetencji Rady Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji oraz
grantów, zaciąganie zobowiązań finansowych,
f) połączenia z inną Fundacją;
g) tworzenie i znoszenia oddziałów, zakładów i innych jednostek
organizacyjnych Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w zebraniach
organizowanych za pomocą środków komunikacji na odległość.

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie. W sprawach majątkowych, w których Fundacja rozporządza
prawem lub zaciąga zobowiązanie powyżej kwoty 1000 zł wymagana jest
reprezentacja łączna wszystkich członków zarządu.
§ 21

Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnionych funkcji pobierać wynagrodzenie.

 

Rozdział V
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
4. Majątek Fundacji po jej likwidacji przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 24

Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły
właściwemu ministrowi w terminie do dnia wskazanego przepisami prawa
(art. 12 ustawy o fundacjach).

§ 25

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszego statutu wymagają jednomyślnej
uchwały Rady Fundacji.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony i dostosowania prezentowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb. Akceptując komunikat zgadzasz się na użycie plików oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz odwołać udzieloną nam zgodę poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Przeczytaj o tym w naszej polityce prywatności.

Nie wyrażam zgody Wyrażam zgodę